Skip to main content

Música coral de Xavier García Cardona

O Magnum Mysterium,  per a cor mixt (SATB) – Latin text –   

El desembre congelat, per a cor mixt (SATB) – Catalan text – 

 

GarciaCard-O-Magnum-Myst             O Magnum Mysterium pg1

O Magnum Mysterium, per a cor mixt (SATB)

Així com el gran misteri del naixement de Jesús, aquest “O Magnum Mysterium” esdevé per moments enigmàtic, especialment en una introducció on no sabem en quina tonalitat ens establirem. El motiu corchera  \  negra, serveix de leitmotiv de l’obra, portant-nos a moments molt antagònics dins de la mateixa, obrint-nos nous camins i tonalitats; un motiu que és símbol d’aquest misteri.

Després d’una primera part de l’obra on la tonalitat menor s’imposa, la tonalitat major apareix per esmorteir el misteri i mostrar-nos la dolçor de Maria, així com la vastitud del naixement de Crist. L’Allelluia final simbolitza l’alegria dels cristians pel naixement de Jesús i, a més a més, contrasta amb l’inici de l’obra, en trobar-se un to per sobre de la tonalitat inicial, produïnt un efecte brillant i reforçant aquesta joia i alegria.

Dedicat als meus amics de Revoice International Vocal Ensemble

També es pot adquirir un set de 10 exemplars de la partitura corals a preu reduït.

O Magnum Mysterium, para coro mixto (SATB)

Al igual que el gran misterio del nacimiento de Jesús, este “O Magnum Mysterium” llega a ser por momentos enigmático, especialmente en una introducción donde no sabemos en qué tonalidad nos estableceremos. El motivo corchea \  negra, sirve de leitmotiv de la obra, llevándonos hacia momentos muy antagónicos dentro de la misma, abriendo nuevos caminos y tonalidades; un motivo que es símbolo de este misterio.

Después de una primera parte de la obra donde se impone la tonalidad menor, la tonalidad mayor aparece para atenuar el misterio y mostrarnos la dulzura de María, al igual que la vastedad del nacimiento de Cristo. El Allelluia final simboliza la alegría de los cristianos por el nacimiento de Jesús y, además, contrasta con el inicio de la obra, al estar un tono por encima de la tonalidad inicial, produciendo un efecto brillante y reforzando este júbilo y alegría.

Dedicado a mis amigos de Revoice International Vocal Ensemble

También se puede adquirir un set de 10 ejemplares de partitures corales a precio reducido.

O Magnum Mysterium, for mixed choir (SATB)

Like the great mystery of the birth of Jesus, the “O Magnum Mysterium” becomes enigmatic, especially in an introduction where we do not know in which key we will set. The motif  eighth note \ quarter note, serves as leitmotiv of the work, leading to very antagonistic moments within it, breaking new grounds and shades; a motif that is a symbol of this mystery.

After a first part of the work where the minor key is imposed, the major key appears to attenuate the mystery and show the sweetness of Mary, like the vastness of the birth of Christ. The final Allelluia symbolizes the joy of Christians by the birth of Jesus and also contrasts with the beginning of the work, being a tone above the initial tonality, producing a glowing effect and reinforcing this joy and happiness.

Dedicated to all my friends of Revoice International Vocal Ensemble.

You can also buy a set of 10  vocal scores with an economic cost.

O Magnum Mysterium, für gemischten Chor (SATB)

Hören Sie doch bitte selbst hinein in die Probenarbeit der Vokalgruppe REVOICE, der das Stück gewidmet wurde.

Sie können auch ein Set mit 10 Chorstimmen zu einem reduzierten Preis erwerben.

GarciaCard.El-desembre-cong             El desembre congelat pg.1

El desembre congelat, per a cor mixt (SATB)

“Tradició” i “modernitat” són dos conceptes que ens envolten i que poden semblar antagònics, però en aquest arranjament he volgut sumar-los, esdevenint complements un de l’altre: la cançó tradicional nadalenca de “El desembre congelat” fusionada amb el ritme, l’ harmonia i els colors de la música moderna, concretament del blues. Un nou enfocament a una melodia que esdevé fresca, desenfadada i divertida tant pel cantant com per l’oient.

També es pot adquirir un set de 10 exemplars de la partitura corals a preu reduït.

El desembre congelat, para coro mixto (SATB)

“Tradición” y “modernidad” son dos conceptos que nos rodean y que pueden parecer antagónicos, pero en este arreglo he querido sumarlos, llegando a ser complementos el uno del otro: el villancico tradicional “El desembre congelat” fusionado con el ritmo, la armonía y los colores de la música moderna, concretamente del blues. Un nuevo enfoque a una melodía que se vuelve fresca, desenfadada y divertida tanto para el cantante como para el oyente.

También se puede adquirir un set de 10 ejemplares de la partitura coral a precio reducido.

El desembre congelat (Frozen December), for mixed choir (SATB)

“Tradition” and “modernity” are two concepts that surround us and that may seem antagonistic, but in this arrangement I wanted to add them, becoming complementary: the traditional carol “El desembre congelat” fused with rhythm, harmony and colors of modern music, particularly from blues. A new approach to a melody that becomes fresh, lighthearted and fun for both, the singer and the listener.

You can also buy a set of 10 vocal scores with an economic cost.

El desembre congelat (Gefrorener Dezember), für gemischten Chor (SATB)

“Tradition” und “Moderne” sind zwei Konzepte, die uns umgeben und gegensätzlich scheinen, aber in diesem Arragement ergänzen sie sich: das traditionelle katalanische Weihnachtslied “El desembre congelat” fusioniert mit Rhythmus, Harmonie und Klangfarben der modernen Musik, speziell des Blues. Ein neuer Denkanstoss für eine Melodie, die dadurch ungezwungen und kurzweilig für die Interpreten und  Zuhörer wird.

Sie können auch ein Set mit 10 Chorpartituren zu einem reduzierten Preis erwerben.

Xavier García Cardona, al Facebook:

Molt cGarcia Cardona, Xavierontent d’haver rebut els primers exemplars del que
són les meves primeres composicions editades per Brotons & Mercadal!

Muy contento de haber recibido los primeros ejemplares de las que son mis primeras composiciones editadas por Brotons & Mercadal!

I’m pleased to receive first models of my first compositions published by Brotons & Mercadal.

 

Leave a Reply