Skip to main content

CONDICIONS D’ÚS D’AQUEST LLOC WEB

 

Li preguem que llegeixi detingudament aquests termes i condicions d’ús del lloc web. Al accedir o utilitzar aquest lloc web vostè accepta quedar vinculat per aquests termes i condicions. Si no hi està d’acord, preguem que s’abstingui  d’utilitzar aquest lloc.

Aquestes pàgines web son propietat i estan mantingudes per Brotons & Mercadal, Edicions Musical SL, amb domicili a Sant Cugat del Vallès, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona (Tom 33.440, Secció 8, Foli 26, Fulla B-226482, Inscr.1ª). El contingut està protegit per les lleis de la Propietat Intel·lectual, Propietat Industrial i els tractats internacionals referents a aquestes lleis.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

El contingut d’aquest lloc web està protegit per la propietat intel·lectual. La propietat intel·lectual s’estén, a més del contingut inclòs al lloc web www.brotonsmercadal.com, als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges, obres fotogràfiques, fotos i codis font utilitzats per a la seva programació.

Brotons & Mercadal ha obtingut la Informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com fiables i, si bé s’han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcta, Brotons & Mercadal no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i, conseqüentment, l’usuari no ha de confiar en ella com si ho fos. Brotons & Mercadal declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda en les pàgines d’aquesta web.

Brotons & Mercadal es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d’aquesta, sense necessitat de previ avís. Brotons & Mercadal, en cap cas, assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de la incorrecta utilització que de la web pugui fer l’usuari, tant pel que fa a la informació com tampoc dels serveis inclosos.

En cap cas Brotons & Mercadal, les seves sucursals i/o centres de treball, els seus directors i / o empleats i, en general, el personal autoritzat serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap tipus, tant si procedeixen, directament o indirectament, de l’ús i/o difusió de la web o de la Informació adquirida o accedida per o a través d’aquesta, o dels seus virus informàtics, de fallades operatives o d’interrupcions en el servei o transmissió o de fallades en la línia en l’ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre mitjà, constituint el present text amb caràcter general un avís legal a qualsevol usuari de que aquestes possibilitats i actes puguin ocórrer.

Brotons & Mercadal no es fa responsable de les webs no pròpies a les que es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços (“links”) o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web no pròpia serà realitzat per voluntat i a risc i ventura exclusiva de l’usuari. Brotons & Mercadal no recomana ni garanteix cap de la/es Informació/ons obtinguda/es per o a través d’un vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la Informació obtinguda a través del mateix, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’usar o usar malament un vincle, tant al connectar a la web de Brotons & Mercadal com en accedir a la informació d’altres webs des de la mateixa.

De vegades, aquesta web utilitza “Cookies”, és a dir, petits fitxers de dades que es generen en l’ordinador de l’usuari i que permeten obtenir la següent Informació: 1) Data i hora de l’última vegada que l’usuari va visitar la web; 2) Disseny i continguts que l’usuari va escollir en la seva primera visita a la web; 3) Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides i 4) Altres circumstàncies anàlogues. L’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador. No obstant això, Brotons & Mercadal no es responsabilitza de que la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.

 

PROPIETAT D’AQUESTES PÀGINES I PROPIETAT INDUSTRIAL

Aquesta web és propietat de Brotons & Mercadal. Els drets de Propietat Intel·lectual i d’explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (“hiperlinks”) que s’estableixin des de ella cap a altres pàgines web, són propietat exclusiva de Brotons & Mercadal, tret que expressament s’especifiqui altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per Brotons & Mercadal, per les seves societats filials i/o dominades per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de Brotons & Mercadal l’ús que l’usuari pugui portar a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut, dades, en especial material fotogràfic i musical o advertiments d’aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de Brotons & Mercadal.

 

PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

BROTONS MERCADAL reconeix la importància del seu dret a la intimitat i del tractament adequat de les seves dades. Li preguem que consulti les condicions respectives a l’apartat de Política de privacitat, que s’adjunten a les presents condicions i passen a formar part de les mateixes.

 

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer / dirimir qualsevol qüestió que es susciti sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. Els Tribunals competents son els del domicili social de BROTONS & MERCADAL, especificat en el present lloc web. L’usuari, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.

No obstant lo anterior, BROTONS & MERCADAL tindrà el dret a iniciar i presentar qualsevol reclamació o procediment judicial fonamentat en un incompliment de les presents condicions davant de qualsevol Tribunal d’una jurisdicció competent.