Skip to main content

CONDICIONS DE COMPRAVENDA

 

CONDICIONS GENERALS DE COMPRAVENDA DE LA BOTIGA DE BROTONS & MERCADAL EDICIONS MUSICALS  SL  AL QUE S’ACCEDEIX A TRAVÉS DEL LLOC WEB www.brotonsmercadal.com

Mitjançant aquest document, s’estableixen les condicions generals de la relació contractual que té per objecte, la compravenda de productes oferts des de la pàgina web www.brotonsmercadal.com, titularitat de BROTONS & MERCADAL EDICIONS MUSICALS SL (d’ara endavant EL PRESTADOR DEL SERVEI), amb domicili a l’Avda. Antoni Griera, 49 (Can Cortés) C.P. 08196 de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), amb CIF: B62520549, i les persones físiques (d’ara endavant CONTRACTANT) que manifestin la voluntat de comprar els esmentats productes mitjançant la sol·licitud realitzada via Internet a través d’aquest lloc web. Aquestes sol·licituds dels usuaris constitueixen les condicions particulars a les que van associades les presents Condicions Generals que el CONTRACTANT ha de consultar amb caràcter previ a la compra del producte. Al CONTRACTANT se li exposen a través del lloc web www.brotonsmercadal.com les presents Condicions Generals, per tal que les llegeixi, les imprimeixi, arxivi i accepti, no podent el CONTRACTANT comprar el producte sense que s’hagi produït l’esmentada consulta. El CONTRACTANT sempre disposarà d’aquestes Condicions Generals en un lloc visible de la web.

Les presents Condicions Generals unides a la sol·licitud dels productes concrets realitzada pel CONTRACTANT impliquen la formalització del contracte de compravenda entre EL PRESTADOR DEL SERVEI i el CONTRACTANT que afirma haver llegit, entès i acceptat les presents Condicions Generals.

Aquestes Condicions de Compravenda prevalen per sobre de totes les condicions d’altres documents, excepte en el cas que sigui estipulat per escrit. 

 

Primera. Objecte de les Condicions generals

Per les presents Condicions Generals EL PRESTADOR DEL SERVEI, es compromet a lliurar al CONTRACTANT els productes que aquest hagi sol·licitat a través del lloc web www.brotonsmercadal.com a canvi d’un preu determinat. Mitjançant la compra dels productes disponibles en aquesta pàgina web el CONTRACTANT declara que: a) Que és una persona major d’edat i amb capacitat per contractar. b) Que ha llegit, comprès i que accepta les presents Condicions Generals.

 

Segona. Legislació aplicable

Les presents Condicions Generals, estan subjectes al disposat al Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei General per la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, la Llei 7/1998 de 13 d’abril, sobre Condicions Generals de Contractació, al Reial Decret 1906/1999, de 17 de desembre de 1999, pel qual es regula la Contractació Telefònica o Electrònica amb condicions generals, el Reglament General de Protecció de Dades(UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril del 2016, en vigor des del 25 de maig del 2018la Llei 7/1996, de 15 de gener d’Ordenació del Comerç Minorista i a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

 

Tercera. Alteració de les Condicions generals

EL PRESTADOR DEL SERVEI es reserva el dret de modificar les presents Condicions Generals en qualsevol moment, sense necessitat de comunicar-ho prèviament al CONTRACTANT, que en qualsevol cas, és responsable de revisar-les com a requisit previ a l’adquisició de qualsevol producte disponible a través d’aquesta pàgina web. En qualsevol cas, es consideraran com a vàlides i aplicables les Condicions Generals que estiguessin exposades a la web en el moment que el CONTRACTANT adquireixi els corresponents productes.

 

Quarta. Drets i obligacions del prestador del servei

4.1. Lliurament del producte. – EL PRESTADOR DEL SERVEI es compromet a lliurar el producte en perfecte estat a la direcció que el CONTRACTANT assenyali al formulari de comanda on consten les condicions particulars que s’uneixen a les presents Condicions Generals. EL PRESTADOR DEL SERVEI no serà responsable pels errors causats en el lliurament quan les dades introduïdes pel CONTRACTANT al formulari de comanda no s’ajustin a la realitat o hagin estat omeses. El termini de lliurament aproximat per a cada producte serà el que, en el seu cas, s’indiqui al correu electrònic de confirmació de compra. En el cas que el producte no es trobi en estoc, EL PRESTADOR DEL SERVEI informarà al CONTRACTANT del nou termini per correu electrònic. 4.2. Responsabilitat del PRESTADOR DEL SERVEI. – EL PRESTADOR DEL SERVEI en cap cas serà responsable en relació amb: 4.2.1. Els errors o retards ocasionats pel CONTRACTANT a l’hora d’introduir les seves dades al formulari de comanda, la lentitud o impossibilitat de recepció per part dels destinataris de la confirmació de la comanda o qualsevol anomalia que pugui sorgir quan aquestes incidències siguin degudes a problemes a la xarxa Internet, a causes de cas fortuït o a força major i qualsevol altra contingència imprevisible aliena a la bona fe del PRESTADOR DEL SERVEI. En tot cas, EL PRESTADOR DEL SERVEI es compromet a solucionar els problemes que puguin sorgir i a oferir tot el suport necessari al CONTRACTANT per arribar en una solució ràpida i satisfactòria de la incidència. 4.2.2. Dels errors o danys produïts per un ús del servei ineficaç i de mala fe per part del CONTRACTANT. 4.2.3. De la no operativitat o problemes en l’adreça electrònica facilitada pel CONTRACTANT per a la tramesa de la confirmació de la comanda. 4.2.4. Dret de desistiment: EL PRESTADOR DEL SERVEI reconeix al CONTRACTANT el dret de desistiment en els termes i terminis reconeguts en el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei General per la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, en el cas dels quals EL PRESTADOR DEL SERVEI reemborsarà al CONTRACTANT l’import satisfet en concepte de preu i impostos aplicables, al número de compte indicat pel CONTRACTANT. El CONTRACTANT disposa d’un termini, per exercir el dret, de 7 dies hàbils a comptar des del lliurament del producte, considerant-se com tal data, llevat de prova en contrari, la indicada al document de lliurament firmat pel mateix. A efectes d’exercir aquest dret el CONTRACTANT haurà d’emplenar el document de desistiment que a tal efecte posarà a la seva disposició  Brotons & Mercadal i notificar-ho al PRESTADOR DEL SERVEI, en alguna manera admesa en dret i en els terminis previstos, a la direcció inclosa a l’inici de les presents Condicions Generals enviant així mateix, el corresponent producte. En qualsevol cas el CONTRACTANT es farà càrrec dels costos directes de devolució del citat producte, així com de qualsevol desperfecte produït en el mateix com a resultat de la seva devolució. 4.2.5. Garanties: EL PRESTADOR DEL SERVEI, s’obliga al lliurament del producte en perfecte estat, quedant exempt de tota responsabilitat en relació amb les possibles ruptures o defectes als paquets del producte produïts després del lliurament del mateix. En aquest supòsit el CONTRACTANT renúncia expressament a reclamar qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual pels possibles danys o perjudicis. EL PRESTADOR DEL SERVEI respondrà, d’acord amb el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei General per la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, de la conformitat en el moment de lliurament del producte, amb les presents Condicions Generals així com, especialment, amb la fitxa de cada producte que aparegui a la pàgina web en el moment de la seva adquisició o que sigui lliurada al CONTRACTANT. El CONTRACTANT, abans de firmar el lliurament de la comanda haurà de revisar que el producte es lliuri en perfecte estat, si dóna la seva aprovació en el moment de lliurament es presumirà, per ambdues parts, que el producte és conforme amb les presents Condicions Generals així com amb la seva corresponent fitxa. 4.2.6. Terminis: EL PRESTADOR DEL SERVEI respon durant un termini de dos anys, a comptar des del lliurament del producte, de qualsevol falta de conformitat manifestada en el moment de lliurament del producte, en relació amb les presents Condicions Generals i a la seva fitxa corresponent. En qualsevol cas el CONTRACTANT té un termini de dos mesos per informar EL PRESTADOR DEL SERVEI de la falta de conformitat del producte, des del moment en què aquesta hagués estat detectada. En el cas que l’esmentada falta de conformitat hagués estat detectada transcorreguts els 6 mesos des del lliurament del producte, serà el CONTRACTANT qui hagi de demostrar que l’esmentada falta de conformitat ja existia en el moment del citat lliurament. En aquest cas EL PRESTADOR DEL SERVEI farà les accions raonables a efectes de que el CONTRACTANT pugui contactar amb el fabricant del producte a efectes de trobar la millor solució en cada cas concret, sense que EL PRESTADOR DEL SERVEI s’obligui a l’obtenció de cap resultat concret. 4.2.7. En cas de falta de conformitat del producte amb les presents Condicions Generals o de la seva corresponent fitxa, sempre que es compleixin els requisits aquí exposats, el CONTRACTANT podrà: – Exigir la reparació o substitució del producte, segons les regles establertes al Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei General per la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries. – Exigir la rebaixa del preu o la resolució del contracte, quan la reparació substitució del producte no fossin possibles. En cap cas no es resoldrà el contracte quan la falta de conformitat sigui d’escassa importància.

 

Cinquena. Drets i obligacions del contractant

5.1. Pagament. – El CONTRACTANT es compromet a abonar per avançat l’import pel producte efectivament sol·licitat en la quantia i forma següents: 5.1.1. Import. – La remuneració pel producte efectivament sol·licitat pel CONTRACTANT en funció del producte sol·licitat serà l’assenyalada al lloc web i la que figuri a la sol·licitud concreta del CONTRACTANT en cada moment, sol·licituds que constituiran les condicions particulars de la comanda concreta. Els preus dels productes que apareixen al lloc web inclouen l’IVA. Addicionalment al preu que figuri al lloc web per a cada un dels productes oferts haurà de sumar-se-li les despeses de tramesa pertinents. En tractar-se de tarifes que en cap moment no aplica EL PRESTADOR DEL SERVEI, les mateixes seran sempre les ofertes oficialment pel servei estatal de correus o per les companyies privades de missatgeria; EL PRESTADOR DEL SERVEI no generarà cap benefici per aquestes tarifes, que es compromet a comunicar el cost global tant del producte com de les despeses de tramesa sempre prèviament al CONTRACTANT abans de formalitzar la pròpia compra i al correu electrònic de confirmació de la mateixa. 5.1.2. Formes de pagament. – El CONTRACTANT haurà d’abonar l’import corresponent al producte adquirit, mitjançant targeta de crèdit o transferència bancària a través de la passarel·la de pagament de “La Caixa”, o amb el sistema de PayPal. 5.2. Responsabilitat del CONTRACTANT. – En tot cas, serà responsabilitat del CONTRACTANT: 5.2.1. Assumir tots els riscs de deteriorament, danys i pèrdua dels productes des del moment en què aquests haguessin estat posats a la seva disposició pel tercer que, per compte del PRESTADOR DEL SERVEI, realitza el lliurament dels productes sol·licitats. 5.2.2. Comprovar el bon estat del paquet davant del tercer que, per compte del PRESTADOR DEL SERVEI, realitzi el lliurament del producte sol·licitat, indicant a l’albarà de lliurament qualsevol anomalia que pogués detectar a l’embalatge. Si una vegada revisat el contingut el CONTRACTANT detectés qualsevol incidència com cop, ruptura o qualsevol desperfecte causats per la tramesa, aquest es compromet a comunicar-ho al PRESTADOR DEL SERVEI en el menor termini de temps possible.

 

Sisena. Política de privacitat – Protecció de les dades personals

Totes les dades que els nostres clients ens faciliten es troben totalment segures i sota la custòdia de Brotons & Mercadal, Edicions Musicals, SL, amb NIF B62520549, adreça postal Av. Antoni Griera, 49; 08196 Sant Cugat del Vallès (Barcelona); Tel. (0034) 93.674.31.74; correu electrònic editorial@brotonsmercadal.com.
Les dades personals que ens faciliten els nostres clients les tractem d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril del 2016, en vigor des del 25 de maig del 2018.
Tractem les dades personals amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats pels nostres clients, gestionar la relació comercial i mantenir-los informats de les novetats.
Les dades personals que ens proporcionen els nostres clients no es cedeixen a terceres persones excepte en els casos en que existeixi una obligació legal o per a l’estricta gestió de la relació comercial (comptabilitat general; manteniment de la pàgina web, botiga e-commerce i ERP), i es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per a poder complir amb les obligacions legals.
En qualsevol moment els usuaris podran exercir els drets d’accés, rectificació, oposició, limitació i, si escau, portabilitat o cancel·lació, comunicant-ho per escrit i indicant les seves dades personals a l’adreça editorial@brotonsmercadal.com
Pot accedir a la política de privacitat, així com consultar el tractament de les seves dades, mitjançant l’enllaç següent: Política de privacitat
De conformitat amb la normativa actual, doncs, sempre requerirem que s’accepti de forma explícita tant la nostra política de privacitat, com també per a rebre informació sobre les activitats i novetats de Brotons & Mercadal Edicions Musicals.
Per a més informació: Veure Política de privacitat al menú inferior de la pàgina web.
Pel que fa a les dades necessàries per al pagament de comandes (targetes, números de compte, etc.) no passen en cap moment pels nostres servidors informàtics sinó que s’introdueixen directament a la pàgina de compra de “la Caixa” la qual disposa de la tecnologia de Sermepa (Servicios Para Medios de Pago, S.A.), certificada per la companyia Verisign Trust Network amb xifrat d’alt nivell a 256 bits.

 

Setena. Responsabilitat

7.1. – EL PRESTADOR DEL SERVEI en cap cas serà responsable de: 7.1.1.- Els errors i incidències que poguessin produir-se en les comunicacions o transmissions incompletes de manera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius. 7.1.2.- De la producció de qualsevol tipus de dany que el CONTRACTANT o tercers poguessin ocasionar al lloc web. 7.2. – EL PRESTADOR DEL SERVEI es reserva el dret a suspendre l’accés al lloc web sense previ avís de forma discrecional i amb caràcter definitiu o temporal fins a l’assegurament de l’efectiva responsabilitat dels danys que poguessin produir-se. Així mateix, EL PRESTADOR DEL SERVEI col·laborarà i notificarà a l’autoritat competent aquestes incidències en el moment en què tingui coneixement fefaent que els danys ocasionats constitueixin qualsevol tipus d’activitat il·lícita.

 

Vuitena. Drets d’autor

EL PRESTADOR DEL SERVEI informa que el lloc web www.brotonsmercadal.com, els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web, es troba plenament protegit pels drets d’autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits llevat de consentiment exprés i escrit del PRESTADOR DEL SERVEI.

 

Novena. Llei aplicable i jurisdicció competent

Les presents Condicions Generals es regeixen per la legislació espanyola. Per resoldre qualsevol controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents Condicions Generals EL PRESTADOR DEL SERVEI se sotmet als criteris de determinació competencial establerts en la legislació aplicable sobre consumidors i usuaris.

 

Desena

En cas que qualsevol clàusula de les presents Condicions Generals sigui declarada nul·la, les altres clàusules seguiran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. EL PRESTADOR DEL SERVEI podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos llevat de reconeixement exprés per part del PRESTADOR DEL SERVEI.